Галицинівського дошкільного навчального закладу
"Веселка"

І. Загальні положення

1.1.  Галицинівський дошкільний навчальний заклад, ясла-садок «Веселка» (далі дошкільний заклад) створено на підставі рішення№ 411 виконкому Жовтневої районної ради депутатів Миколаївської області від 01.11. 1974 року.

 

1.2.    Скорочена назва: Галицинівський ДНЗ.

 

1.3. Юридична адреса дошкільного закладу: 57286 Миколаївська область, Жовтневий
район, с. Галицинове, вул. Центральна № 6, телефон: 68 — 58 — 45.

 

1.4. Засновник дошкільного закладу, Галицинівсська сільська рада (з 1991 року),
здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення,
надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і
ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне
обслуговування дітей.

 

1.5. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний
навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 304, іншими нормативно-правовими
актами, власним статутом.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого
зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейства.

1.7.  Головною метою дошкільного закладу є:

—  забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
—  задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

—  виховання громадянина України;

—  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та
звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших
народів і націй;

—  формування і розвиток творчої особистості, його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;

—  створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку;

—  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян,
як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

—  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і
суспільство;

1.8. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

1.9. Діяльність Галицинівського ДНЗ будується на принципах доступності, гуманізму,
демократизму, незалежності від політичних, релігійних і громадських об’єднань;
взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форми освіти; науковості; розвивального характеру навчання; гнучкості і прагматичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного і громадського самоврядування;

 

1.10. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах
компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним статутом;

1.11. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

— реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

— забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

— дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами
визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 70 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним ( 10,5 годин ) режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить : раннього віку, різновікові -15 дітей; одновікові , садового віку – 20 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

— медичну довідку про стан здоров’я дитини;

— медичну довідку про епідеміологічне оточення;

— копію свідоцтва про народження дитини;

— заява від батьків;

— договір про співробітництво;

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину,

санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у
літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

 —  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 — на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

— уразі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють,
плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про
відрахування дитини складає 2 тижні. Забороняється безпідставне відрахування
дитини з дошкільного закладу.

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи – 7.00 годин;

закінчення роботи закладу – 17.30 годин.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 7.00 – 17.30.

ІV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який
складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного навчального закладу схвалюється педагогічною радою
закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним
органом управління освітою: відділом освіти Жовтневої райдержадміністрації в Миколаївській області. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідемологічною службою: СЕС Жовтневого району Миколаївської області.

4.4.   У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою
програмою розвитку дитини дошкільного віку „ Я у Світі „(Київ Світич, 2008).

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними
напрямками: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний.

  1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх нормального росту та розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2.   Порядок забезпечення продуктами харчування: згідно укладених договорів постачання. Умови постачання — відповідно до санітарно- гігієнічних правил і норм.

5.3.  У дошкільному закладі встановлено триразове харчування.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою
продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі,
санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі – Жовтневою районною дитячою лікарнею  та амбулаторією сімейної медицини с. Галицинове.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі
проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком
дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. До основних обов”язків медичних працівників закладу належать:

— моніторинг стану здоров”я, фізичного та нервово-психічного розвиткудітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

— здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриман-ням раціонального режиму навчально — виховної діяльності, рухового режиму;

—  медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

—  проведення санітарно — просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, що їх замінюють та працівників закладу.

6.4. Дошкільний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи
медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. Учасники навчально-виховного процессу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти
дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники
вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні
послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального
заохочення: премія, подарунок, подяка, нагородження грамотами тощо.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

—   безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
— захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

—  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насилля, приниження її гідності;

— здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків, або осіб, які їх заміняють:

—  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

— звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

— брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

— відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

— захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 

—  своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
—   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
—   слідкувати за станом здоров”я дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка
має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи,
а також психічний і фізичний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно правовими актами,
прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

— на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

—  на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

— проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

— вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

— на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

— об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

— на захист професійної честі та власної гідності;

— інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

—  виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

—  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

—   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

— брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

—  виконувати накази та розпорядження керівництва;

—  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу
завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя,
фізичне і психічне здоров’я дитини, згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до ст.26 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять
періодичні безоплатні медичні огляди: один раз на півроку, ЖЦЛ Жовтневого району
та СЕС Жовтневого району.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка
здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до типового положення про
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і
науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадові обов’язки,
умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Галицинівською сільською радою Жовтневого району Миколаївської області.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається та звільняється засновником або уповноваженим ним органом
управління освітою з дотримуванням чинного законодавства ( Лист МОН України „Про призначення завідувача ДНЗ „ від 26.11.2009р. № 1/ 9-810).

Керівник дошкільного закладу:

 

— відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту та обсягу;
—  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 

— діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
—  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
—  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

— затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

— контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
— затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкці працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

— контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку виховання та навчання дітей їхнім віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

— підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

—  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, котрі їх замінюють;

— щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансовогосподарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх заміняють.

8.3. Постійнодіючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До
складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеним із правом дорадчого голосу можуть бути представники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх заміняють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

 

— розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
— організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду; 

—  приймає рішення з питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори трудового колективу та батьків або осіб, які їх заміняють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 22, батьків 80. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 

— приймають Статут, зміни і доповнення;
—  обирають раду дошкільного закладу, її членів і голів, встановлюють терміни їїповноважень;

— заслуховують звіти завідувача, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку таємним або відкритим голосуванням;
—  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;
— розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

8.5.  У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори). Кількість засідань ради можуть визначатися за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносять пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада ( у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються